Informace o zpracování osobních údajů

Společnost STOMM s.r.o., IČ: 283 15 537, se sídlem Gagarinova 1983/71, 680 01 Boskovice, zapsaná dne 08. 12. 2008 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brně pod sp. zn.: oddíl c, vložka 60766 (dále jen “STOMM“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících
se zpracováním jejich osobních údajů společnostní STOMM.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat.

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupilo v účinnost  od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů
v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

 

Mezi obecné osobní údaje jsou řazeny jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů společností STOMM

 

STOMM shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme za účelem zajištění plnění vaší zakázky, která zahrnuje: cenové nabídky, fakturace, korespondence, výrobu a montáž.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro realizaci vaší zakázky a následnou  fakturaci. Jedná se o jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.V případě potřeby vás požádáme o číslo účtu, na které vám vrátíme případný přeplatek ze zakázky.

 

 

Práva subjektu údajů – tedy vaše práva

Ze zákona máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz – popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na jejich přenositelnost.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od Správce požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategorii, rozsahu a veškerých dostupných informacích o jejich zdroji a plánované době zpracování.

Právo na opravu nebo výmaz

Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, vy máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, a to v případě, že je dán jeden z těchto údajů:

1.osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

2.subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

3.subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

4.osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

5.osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;

6.osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat po Správci omezení zpracování v těchto případech:

1.subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

2.zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

3.Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku

Toto právo se vztahuje na vaše osobní údaje, které se zpracovávají za účelem přímého marketingu. V tomto případě máte právo zrušit možnost používání vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli Správci a předat tyto data jinému Správci, a to v případě že:

  1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
  2. zpracování se provádí automatizovaně.

 

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo porušení, či je porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

S účinností ode dne 25. 5. 2018 je k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR, který je příslušný k řešení problematiky týkající se ochrany osobních údajů uvedené v předchozích bodech tohoto článku.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Linda Kožoušková, kontaktní tel. Číslo: 777 277 123 , kontaktní e-mail: lindakozouskova@stomm.cz, kontaktní adresa: STOMM s.r.o., Havlíčkova 63, 680 01 Boskovice.