Zásady ochrany osobních údajů

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Identifikační a kontaktní údaje Společnosti:

název: STOMM s.r.o.
IČO: 28315537
sídlo: Gagarinova 1983/71, 680 01  Boskovice
kontaktní e-mail: lindakozouskova@stomm.cz
kontaktní telefon: +420  777 277 123

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost  STOMM s.r.o., se sídlem Gagarinova 1983/71, 680 01  Boskovice,  IČ:28315537, (dále jen „Společnost“) se při zpracování osobních údajů řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Společnost zpracovává údaje o svých zaměstnancích dle článku 6/1c) GDPR tj. na základě právních předpisů a v rozsahu daném těmito předpisy. Společnost dále zpracovává osobní údaje svých klientů dle článku 6/1b) GDPR tedy pro plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a dle článku 6/1a) tedy že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Společnost má zavedená technická a organizační opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Jedná se o objektovou bezpečnost, řádně zabezpečený informační systém, pravidelné aktualizace aplikačního i bezpečnostního software, pravidelné zálohování na zabezpečená media a příslušná opatření pro případ mimořádné situace.

Cookies

Cookies jsou soubory, které se při návštěvě webu ukládají do Vašeho počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Tyto soubory pak odesílají zpět na server webu zaznamenané informace o Vašem chování během návštěvy webu.

Cookies používáme proto, abychom zjistili, co Vás na Webu zajímá. Cookies sbírám jen v anonymní podobě, Vaše identifikace z nich není možná.

Používám Cookies uvedené v tabulce. Tabulka také obsahuje informaci o tom, po jak dlouhou dobu Cookies uchovávám.

Zpracovatel Platforma Cookie Popis Platnost
Statistické
Google LLC Google Analytics _ga Slouží k identifikaci uživatelů 2 roky
Google LLC Google Analytics _gid Slouží k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě 24 hodin
Google LLC Google Analytics _ga_* Používá se k zachování stavu relace 2 roky
Google LLC Google Analytics _gat Používá se k omezení počtu požadavků na server 1 minuta
Google LLC Google Analytics AMP_TOKEN Obsahuje token, který lze použít k načtení Client ID ze služby AMP Client ID 30 sekund až 1 rok

 

Uplatnění práv subjektů údajů

Právo na informace

Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme, je možno podat žádost na e-mail: lindakozouskova@stomm.cz, která musí být v případě žádosti elektronické podepsána digitálním podpisem a v případě listinné opatřena Vaším ověřeným podpisem. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle Společnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává. Pro další informace je možné nás kontaktovat na telefon: +420 777 277 123.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v sídle Společnosti. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje (rodné příjmení) obsaženy v dokladech, které dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá Společnost. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Novinky a trendy.